HOME | PROFILE | NEWS | MEDIA | PHOTOS | MUSIC | LINK | CONTACT

>>外界評價(學術界對戴定澄研究成果的評論)>>劉正國

文化雜誌中文版第九十三期,2014年冬季版評價